OLAVSKIRKEN

Like bortenfor Nordvegen Historiesenter, ligger den flotte middelalderkirken Olavskirken som ble reist rundt 1250 av Håkon Håkonsson. Kirken var da kongelig kapell og en del av selve kongsgårdanlegget. Trolig har det vært en overbygd gangveg fra kirken til en kongshall. Ruinen av den tidligere Kongshallen blir i disse dager konservert og er idag under de midlertidige byggene du kan se like sør for Olavskirken.

The beautiful  medival church St. Olav was built around 1250 by Håkon Håkonsson. The church was originally a royal chapel and part of the royal estate itself. It has probably been a covered walkway from the church to the royal hall. The ruin of the former royal hall is currently being preserved and is located under the temporary buildings you can see just south of the St. Olavs church

ET MINNESMERKE OVER TIDLIGERE STORHETSTIDER

Olavskirken troner nyoppusset og flott på Avaldsnes og står i dag som det tydeligste kulturminnet på Avaldsnes. Kirken ble bygget av kong Håkon Håkonsen rundt 1250 som en del av kongsgårdanlegget.  Håkon Håkonsen viet kirken til Olav Den Hellige, og kirken på Avaldsnes ble et viktig stoppested for pilgrimer som skulle til Nidaros. Tidlig på 1300-tallet gjorde Håkon Magnusson Olavskirken til kongelig kollegiatkirke sammen med tre andre kirker i Norge.

 

A  MONUMENT OF GREATNESS TO PREVIOUS TIMES

The church stands today as the  largest cultural monument at Avaldsnes. The church was built by King Håkon Håkonsen around 1250 as part of the royal court building. Håkon Håkonsen dedicated the church to Olav the Holy, and the church at Avaldsnes became an important stop for pilgrims going to Nidaros. In the early 14th century, Håkon Magnusson made Olavskirken a royal dormitory church together with three other churches in Norway.

JOMFRU MARIAS SYNÅL

På nordsiden av kirken står «Jomfru Marias synål» – en gammel høyreist bauta som er 7,2 meter høy. Sagnet forteller at dommedag inntreffer når toppen av synålen berører kirkeveggen. I skjul av nattemørket slo Avaldsnes-prestene stykker av steinen for å redde verden fra undergang. Avstanden mellom bautaen og kirkeveggen er i dag 9,2 cm.

I skriftlig dokumentasjon fra 1600-tallet er det en avtegning av en runeinnskrift fra bautaen som er blitt tydet til «Mikjael Mariu Nistr» – på moderne norsk «Mikael nærmest Maria». Navnene viser nokså opplagt til erkeengelen Mikael og Jomfru Maria. En hypotese er at bautaen kan ha fått navnet «Jomfru Marias synål» fordi noen har mistolket innskriften og trodd at den hadde noe med sying å gjøre (jfr. nest = sting.)

 

VIRGIN MARY`S SEWING NEEDLE

On the north side of the church you will find a 7,2 meter high bauta called «Virgin Mary’s sewing needle. The legend says that doomsday will occur when the top of the needle touches the church wall. In hiding from the night darkness, the Avaldsnes priests has through the years smashed pieces of stone to save the world from destruction. The distance between the bauta and the church wall is today 9.2 cm.

In written documentation from the 17th century, there is a drawing of a runic inscription from the bauta that has been interpreted as «Mikjael Mariu Nistr» – in modern language «Mikael closest to Maria». The names are quite obvious to the archangel Michael and the Virgin Mary. One hypothesis is that the bauta may have been named «Jomfru Maria’s sewing needle» because someone misinterpreted the inscription and thought that it had something to do with sewing (cf. nest = stitch.)

ÅPEN KIRKEN

Om sommeren er det mulig å få omvisning i kirken sammen med en historieforteller som kjenner alle de spennende historiene. Under åpningstider kan du se når vi har guidede turer.

I kirken blir det også avhold flotte konserter, Olavsdager, Olsokmesse, pilegrimsvandring, med mer. For gudstjenester og andre arrangementer i kirken trykk HER

Ønskes omvisning utenom sesong eller åpningstid, ta kontakt med oss her for bestilling (min. 20 pax)

 

OPEN  ST.OLAV`S CHURCH

In the sommerseason it is possible to have a guided tour of the church with a storyteller who knows all the exciting stories. You will find the timeschedule under  our opening hours. 

For church services and other activitities by the church CLICK HERE (in Norwegian)

If you want a tour outside our opening hours or season, please contact us HERE for booking (min. 20 pax)